10
آوریل

پود فرش دستباف

در ایران تعداد پودهایی که مورد استفاده قرار می گیرند، بنا به سلیقه بافنده و یا سفارش دهنده و یا متناسب با فرهنگ قالی بافی قومی در مراکز تولیدي متفاوت است. معمولاً فرش‌ها را بسته به تعداد پودي که در آن‌ها استفاده می‌شود در بعضی از مراکز و گاهی در بازار بنام‌هاي زیر می‌شناسند:

فرشهاي تک پود

در پود کشی فرش هاي تک پوده روي هر رج گره، تنها یک رشته پود قرار می‌گیرد. پودي که براي این نوع فرشها انتخاب می شود نازکتر از پود زیر و ضخیم‌تر از پود نازك در فرشهاي دو پود است. در واقع ضخامت آن از نظر اندازه بین پود نازك و پود ضخیم است. با معاینه پشت قالی اگر خوب پود کشی شده باشد یک پوده بودن قالی را می‌توان تشخیص داد. چون در پشت قالی یک پوده، جفت تارها را که خامه بر آن گره می‌خورد در کنار هم و در دو خط موازي قرار می گیرند. بیشتر فرش هاي روستایی به صورت تک پود بافته می شد که امروه تقریباً منسوخ شده‌اند.

پود فرش دستباف وظیفه بالا رفتگی فرش، افزایش استحکام فرش و همچنین تفکیک رج‌ها را بر عهده دارد.

فرشهاي دو پود

در این نوع بافته ها، ابتدا پود کلفت یا پود زیر روي گره ها کشیده می شود و بعد پود نازك روي پود کلفت یا زیر قرار می‌گیرد. پود رو یا پود نازك بصورت مواج در لابه لاي تارها کشیده می شود به طوري که از پشت فرش بصورت رنگی کاملاً در لابه لاي ردیف‌هاي گره به چشم می‌خورند. بافت فرش به صورت دو پود در بیشتر کانون هاي بافت فرش دستباف صورت می پذیرد

فرشهاي سه پود

قالی با بافتی که در آن، پس از هر رج گره، 3 پود بخوابانند که به طور معمول ترتیب آن: یک پود زیر (کلفت)، یک پود رو (نازك) و باز هم یک پود زیر (کلفت) است. کانون‌هایی که بافت سه پوده بطور موردي در آنها به عمل می‌آید، عبارت از شهرستان‌هاي بیجار و کرمان است. به این شیوه بافت قالی اصطلاحاً هر چین سه پود می‌گویند.

رفو ماندگار برترین و مجهزترین مرکز مرمت و ترمیم فرش دستباف در تهران، آماده ارائه خدمات برتر رفوگری

 

نیاز به توضیح است که امروزه در میان شیوه‌های مذکور، شیوه دو پود کاربرد کثیری در تولید فرش دستباف دارد.