18
مه

لوله شدن فرش

یکی از آسیب‌های رایج در فرش دستباف، لوله شدن گوشه‌های فرش است. این آسیب به راحتی قابل تشخیص است. بدین ترتیب که گوشه‌های فرش حالتی لوله شدگی پیدا می‌کند. در برخی از فرش‌های دستباف، لبه فرش به پشت فرش لوله شده یا پیچیده است.

لوله شدن فرش، یکی از آسیب‌های رایج فرش دستباف است.

اگر چه دلیل اصلی ایجاد این عیب به زمان بافتن فرش بازمی‌گرد. اما مشاهده آن بر روی قالی نیمه بافت و بر روی دستگاه قالیبافی میسر نیست و تنها پس از اتمام فرش و پهن کردن آن بر روی زمین می‌توان به وجود این عیب پی برد. مهم‌ترین دلایل به وجود آمده این عیب عبارت از مواردی است که در ادامه این مقاله ذکر می‌شود.

– تاب زیاد پود ضخیم، تاب زیاد پود ضخیم علاوه بر جمع شدگی و تو رفتگی حاشیه‌های طولی فرش که در مبحث کجی فرش به آن اشاره کردیم. باعث لوله شدن لبه‌های فرش نیز می‌شود. نیروی ایجاد شده بر اثر جمع شدن پود ضخیم در دو سر آن باعث لوله شدن لبه‌های فرش و در وسط پود باعث تو رفتگی و کمر دار شدن فرش می‌شود.

برای رفع آسیب لوله شدن فرش، قالی خود را به مجموعه رفو ماندگار بسپارید

– دومین دلیل به کشش زیاد پود ضخیم ارتباط دارد. این حالت علاوه بر تو رفتگی کناره‌های فرش، باعث لوله شدن لبه‌های فرش نیز می‌شود.

– شدت ضربات دفتین، شدت ضربات و محکم کوبیدن دفتین در حین بافت سبب می‌شود تا پس از اتمام فرش لبه‌های آن لوله شوند. این امر نتیجه فیزیکی و انعکاس نیروی وارده بر نخ‌های پود است. نیروی وارده بر نخ‌های پود الزاما باید دو طرف پود را به سمت بالا متمایل سازد و دو طرف فرش نیز به پیروی از آن به بالا متمایل شود. اما از آنجایی که فرش و نخ‌های پود به وسیله چله‎‎ها و با کمک سردار و زیر دارد مهار شده‌اند، نیروهای وارده نخ‌های پودرا به جای بالا به سمت پشت فرش متمایل می‌کند. در اثر تکرار این عمل، تمام لبه‌های فرش به سمت پشت فرش لوله می‌شوند که این حالت پس از رها شدن فرش از دستگاه قابل رویت است.