14
مه

شانه دار شدن فرش

اگر برخی فرش‌ها را در امتداد طولی تا کرده و یک نیمه طولی را بر روی نیمه دیگر قرار دهیم، متوجه می‌شویم اندازه طولی یک نیمه بیش‌تر از سمت دیگر است. در این حالت ازدیاد طول در یک نیمه فرش و یا در برخی موارد در هر دو نیمه مانند برآمدگی شانه‌های انسان است که این عیب را شانه دار شدن فرش می‌گویند. عمده‌ترین دلایل شانه دار شدن فرش عبارت از موارد ذیل است.

تراکم چله‌ها در یک طرف قالی: در این حالت نزدیک شدن بیش از حد چله‌ها به هم باعث می‌شود تا گره‌ها در همان طرف به طور کامل بر روی هم قرار نگیرند و بین رج‌های بافته شده فاصله ایجاد شود و در نهایت باعث شانه‌دار شدن همان سمت در فرش شود. برای جلوگیری از این عیب توصیه می‌شود همواره نظم چله‌ها در تمام مدت زمان بافت کنترل گردد.

شانه دار شدن فرش، به معنی کج شدن یک گوشه فرش از نظر طولی است.

شل شدن چله‌ها در یک طرف دستگاه: در این حالت به علت شل بودن چله‌ها در یک نیمه قالی، گره‌ها به طور کامل بر روی هم قرار نگرفته و باعث زیاد شدن طول فرش در یک نیمه فرش می‌شود و عیب شانه‌دار شدن فرش به وجود می‌آید. جهت جلوگیری از عیب توصیه می‌شود.مقداری کشش و سفتی تمام چله‌ها در تمام طول بافت کنترل شود.

عدم یکنواختی در کوبیدن دفتین: چنانچه یک قسمت فرش با شدت بیش‌تر و سمت دیگر با شدت کم‌تر کوبیده شود، باعث شانه‌دار شدن فرش می‌شود. همچنین اگر به لحاظ بزرگ بودن ابعاد قالی از دو نفر بافنده استفاده شود، هر یک قسمت خود را جدا گانه پودکشی می‌کنند و دفتین بزنند احتمال شانه دار شدن فرش زیاد است.

برای ترمیم آسیب شانه دار شدن فرش آن را به برترین رفوگری تهران، یعنی رفو ماندگار بسپارید.

سفت نمودن بیش از حد گره‌ها و پیچ تعبیه سر دار هم در دارهای فارسی و هم در دارهای ترکی باعث فشار یاد چله‌ها بر سر دار می‌شود و با انحنا یافتن وسط آن احتمال شانه دار شدن دو نیمه طولی فرش وجود دارد.