18
مه

ترنج‌دار شدن فرش

فرشی که از لحاظ مواد مصرفی و کاربردی، مراحل مختلف بافت و اجرای نقشه کاملاً سالم و بدون عیب باشد تمام اشکال و نگاره‌های فرش پس از بافت صحیح در جای خود قرار می‌گیرد. اما دیده می‌شود که در برخی از فرش‌ها ترنج فرش را که در مرکز آن بافته شده با لفظ ترنج که یکی از عیوب فرش می‌باشد، اشتباه کرد.

با اندازه‌گیر یفاصله مرکز ترنج تا ابتدا و انتهای فرش و مقایسه آن‌ها با یکدیگر می‌توان میزان ترنج فرش را مشخص کرد. فرشی که دارای این عیب باشد، اغلب نگاره‎ها و نقوشی که در مرکز آن و در داخل ترنج مرکزی فرش قرار گرفته و دارای فشردگی و یا کشیدگی بیش از اندازه است. از طرفی تصویر ترنج مرکزی فرش به نحوی است که کاملا در وسط فرش قرار نگرفته است. عمده‌ترین دلایل ترنج دار شدن فرش عبارت از موارد ذیل است.

ترنج‌دار شدن فرش، یکی از آسیب‌های رایج فرش است.

تغییر ضخامت نخ‌های پود در نیمه اول و یا نیمه دوم، در این حالت چنانچه ضخامت پودها در هر یک از قسمت‌های فوق‌الذکر افزایش یابد ترنج فرش دچار کشیدگی می‌شود و برعکس چنانچه ضخامت پودها کاهش می‌یابد، ترنج فرش دچار کوبیدگی خواهد شد. در صورت وقوع عیب کوبیدگی به ویژه در مرکز فرش فاصله مرکز ترنج تا ابتدا و انتهای فرش یکسان نبوده و فرش ترنج‌دار خواهد شد.

تغییر ضخامه خامه مصرفی در انتهای نیمه اول و یا ابتدای نیمه دوم که بسته به محل تغییر و کاهش و یا افزایش ضخامت آن مانند حالت الف، جای ترنج تغییر کند.

برای رفع عیوب ترنج دار شدن، فرش دستباف خود را به ما بسپارید

شل شدن چله‌ها در نیمه اول و یا نیمه دوم، اگر چله‌های فرش در هر یک از قسمت‌های مذکور شل شوند باعث بالازدگی فرش می‌شوند و ترنج فرش نیز به صورت کشیده، دیده می‌شود. در این حالت اندازه طولی  نیمه اول فرش با نیمه دوم برابر نخواهد بود.

دو دست شدن بافت یا تغییر بافند بدیهی است تغییر بافنده همان گونه که شرح آن قبلا داده شد، ممکن است با تغییرات بسیاری در بافت فرش همراه شود. تغییر شدت ضربات دفتین در محدوده نیمه و مرکز فرش می‌تواند باعث کوبیدگی یا کشیدگی نقوش و نگاره‌های مرکزی فرش شود که در نهایت محل ترنج تغییر کرده و فرش ترنج‌دار  می‌شود.