14
مه

شانه دار شدن فرش

اگر برخی فرش‌ها را در امتداد طولی تا کرده و یک نیمه طولی را بر روی نیمه دیگر قرار دهیم، متوجه می‌شویم اندازه طولی یک نیمه بیش‌تر از سمت...

ادامه مطلب